สารบัญ

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารบัญ

1.      กองบรรณาธิการ

i-ii

2.      คำนำ วารสารฉบับที่  2  ปี 2562

    Sutdhachit Linananda

คำนำ

3.      การใช้ยาปฏิชีวนะเชิงป้องกัน

   Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-3

4.       วิวัฒนาการของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ไร้แผลผ่านกล้องทางช่องปาก

   พันธ์ภัทร์ จักรพันธุ์ อิทธิพล วิรัตนภานุ และ กัญญรัศณ์ อัครลาวัณย์

4-27

5.      การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดส่วนปลาย

                สุรพงษ์     สุนทรา และ เกียรติศักดิ์    ทัศนวิภาส

   

28-61

Published
2019-09-29