สารบัญ

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารบัญ

1.         กองบรรณาธิการ

i-ii

2.         คำนำ วารสารฉบับที่ 2 ปี 2562

   Sutdhachit Linananda

คำนำ

3.         การใช้ยาปฏิชีวนะเชิงป้องกัน

   Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-3

4.          วิวัฒนาการของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ไร้แผลผ่านกล้องทางช่องปาก

    พันธ์ภัทร์ จักรพันธุ์ อิทธิพล วิรัตนภานุ และ กัญญรัศณ์ อัครลาวัณย์

4-27

5.         การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดส่วนปลาย

             สุรพงษ์ สุนทรา และ เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

28-61

Published
2019-09-29