การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral vascular injury)

  • Surapong Soontara charoenkrung Pracharak Hospita
Keywords: Vascular, Injury, Peripheral vascular, Surgery

Abstract

การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดนั้นอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญสองประการด้วยกัน คือ ภาวะตกเลือด (hemorrhage) ซึ่งถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ และอีกประการคือ ภาวะอวัยวะส่วนปลายขาดเลือด (ischemia) ซึ่งถ้าเกิดการขาดเลือดเป็นเวลานานจะนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะนั้นๆได้ ในบางกรณีอาจจะเกิดร่วมกันทั้ง ภาวะเลือดออกและขาดเลือดไปพร้อมๆกัน การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดความปลอดภัย และลดสภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้

Published
2019-09-29