สารบัญ

  • suthat Chottanapund

Abstract

1. กองบรรณาธิการ                                                                i-ii

 

2. คำนำ วารสารฉบับที่  1  ปี 2562

    Sutdhachit Linananda                                                 คำนำ

 

3. FACT V.S. FAKE

   Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong                               1-2

 

4.  Achalasia

    พันธ์ภัทร์ จักรพันธุ์ อิทธิพล วิรัตนภานุ และกัญญรัศณ์ อัครลาวัณย์     3-21

 

5.  A Comparison of Laparoscopic versus Open Appendectomy for Overweight Patient in Bangkok Metropolitan Administration General Hospital: Retrospective Study

    Supakit Chartchaiyarerk                                            22-32

 

 

 
Published
2019-05-07