วารสารสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไปยินดีรับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไปถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือการวิจัยและวิเคราะห์ตลอดจน เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไปหรือกองบรรณาธิการแต่ประการใด ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน โดยวารสารจะตีพิมพ์ปีละสองฉบับ คือ ประมาณเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี